Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

1. Kupujúci berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje sú predávajúcim ako prevádzkovateľom spracúvané v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby pre účely predaja tovaru vrátane jeho dodania kupujúcemu, a to vrátane cezhraničného prenosu osobných údajov.

2. Kupujúci ako dotknutá strana, ktorej osobné údaje sú spracúvané predávajúcim ako prevádzkovateľom , je oprávnený kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa v časti Váš účet na e-shop.

3. Kupujúci môže podľa čl. 3 VOP vyjadriť pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov pre účely marketingovej komunikácie a podpory predaja, najmä na zasielanie informácií o nových tovaroch (produktoch), zľavách, akciách a iných aktivitách predávajúceho.

4. Predávajúci bude osobné údaje spracúvať pre účel vymedzený v týchto VOP a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a dobrými mravmi.

5. Kupujúci udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú a tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla predávajúceho, okrem prípadov, keď zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.

6. Predávajúci po splnení účelu spracúvania alebo uplatnení námietky zabezpečí podľa § 17 zákona o ochrane osobných údajov bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

7. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných, pričom kupujúci má okrem iného právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
c) informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.

8. Predávajúci vybaví žiadosť kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

9. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov (vyplývajúce z osobitného zákona alebo ak by uplatnením práv by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb oznámi predávajú bez zbytočného odkladu písomne dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

10. Spracúvané osobné údaje sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu alebo iná adresa dodania tovaru, telefónne číslo.

11. Predávajúci oznamuje kupujúcemu doplňujúcu informáciu ohľadom nakladania s osobnými údajmi, a to v prípade prevodu podniku alebo jeho časti alebo predaja e-shop bude databáza s osobnými údajmi poskytnutá aj inej osobe.